Razpis 4. nagrade za odličnost Barbare Celjske

»Nagrada za odličnost Barbare Celjske 2018«

Rotary klub Celje – Barbara Celjska 4. razpisuje »Nagrado za odličnost Barbare Celjske« pod naslednjimi pogoji:

 

 1. Namen »Nagrade za odličnost Barbare Celjske«

Podeliti nadpovprečno uspešnim in nadarjenim učencem, dijakom, študentom ali skupinam le-teh (v nadaljnjem besedilu: mladi) »Nagrado za odličnost Barbare Celjske« Rotary kluba Celje – Barbara Celjska v enkratnem znesku. Nagrada je namenjena spodbujanju študija in kakovosti dela mladih na poti k visoko strokovnim znanjem. Cilj nagrade je negovanje etičnih in moralnih načel ter kulturnih in ustvarjalnih odnosov med učenjem in delom. Kvalitativno vsebinski namen nagradne štipendije je poudariti pomen učenja in raziskovalno razvojnega dela, kakor tudi znanja v naši družbi, razgledanosti, povezovanja s svetom, prodornosti in intelektualne ostrine mladih rodov. Število in višina podeljenih nagrad bo odvisna od zmožnosti kluba in števila prispelih vlog.

 1. Predlagatelji za nagrado so lahko:

rotarijci, učiteljsko/profesorski zbori, ravnatelji/dekani, mentorji, dijaki ali študentje, strokovna društva profesorjev/učiteljev in sveti staršev ter tudi mladi sami.

 1. Vloga za kandidaturo za nagrado naj vsebuje:
 • OBVEZNE PRILOGE
  • Naziv in naslov predlagatelja,
  • točne osebne podatke predlagane osebe – kandidata/skupine,
  • telefonsko številko in e-mail naslov kandidata/skupine
  • naziv učne ustanove in naslov ustanove, na kateri se kandidat/skupina izobražuje oz. namerava izobraževati,
  • fotokopije zaključnih ocen v zadnjih dveh šolskih letih,
  • dokazila o dosedanjih uspehih študija oz. obstoječega področja dela (spričevala, dela, kritike, ocene del in nastopov ipd. glede na smer študija),
  • potrdilo o vpisu v tekočem letu, na izbrano šolo ali visokošolski zavod,
  • življenjepis (Europass življenjepis),
  • zagotovilo, da je kandidat/skupina pripravljen nastopiti oz. doprinesti svoje znanje za Rotary,
  • izjavo, da se lahko ime oz. naziv, opis in fotografijo o kandidatu/skupini javno objavi na spletni strani Rotary kluba, na socialnih omrežjih, ter drugih javnih medijih.
 • ZAŽELENE PRILOGE
  • pričakovana korist od končanega študija, za kandidata/skupino, za Slovenijo in svet,
  • pogled kandidata/skupine na delo in cilje, ki si jih je zastavil,
  • mnenje vsaj dveh priznanih domačih ali tujih strokovnjakov ali mentorjev,
  • podatke o članstvu v strokovnih telesih in društvih,
  • podatke o sodelovanju v izvenšolskih/izvenštudijskih dejavnostih,
  • podatke o sodelovanju v prostovoljnih in dobrodelnih društvih ali dejavnostih,
  • dokazila o dodatnem izobraževanju,
  • podatke o eventualnih uspehih na razvojno/raziskovalnem področju,

 

 1. Razpisno izbirni pogoji

Natečaja se lahko udeležijo učenci, dijaki in študentje oz. skupine le-teh, ki dosegajo nadpovprečne učne/študijske uspehe ob hkratnem uspešnem vključevanju v športne, kulturne ali humanitarne dejavnosti in še nimajo štipendije

Dodatni kriterij – socialni status družine prosilca.

Natečaja se ne morejo udeležiti redni ali častni člani Rotary kluba, uslužbenci Rotary kluba, distrikta ali druge Rotary ustanove, zakonski ali izvenzakonski partnerji članov Rotary kluba ter njihovi krvni sorodniki v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti do četrtega kolena ali v sorodstvu do drugega kolena.

Nagrada se ne podeli, v kolikor komisija soglasno odloči, da noben predlagani kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev. Odločanje o izbiri kandidata je prepuščeno prosti in svobodni presoji komisije. Odločitev komisije je dokončna in je kakršnakoli pravna pot v zvezi z odločitvijo komisije izključena.

Rok za oddajo vlog je 30.4.2018. Kandidati bodo o izboru pisno ali po elektronski pošti obveščeni predvidoma do sredine maja 2018.

Vloge naslovite na naslov:
Rotary klub Celje – Barbara Celjska
Zagrad 7
3000 Celje.

Vloga naj bo v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj: Vloga za »Nagrado za odličnost Barbare Celjske«
Miran Gracer

Predsednik RC Celje – Barbara Celjska 2017/18